Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens bij het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos; Landelijk Vlaanderen en de Koepel van de Vlaamse Bosgroepen

Privacybeleid

Om uw recht op privacy na te leven en uw persoonsgegevens maximaal te beschermen moeten onze verenigingen beantwoorden aan de Europese Verordening EU 2016/679. Daarom wensen de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM), NTF en Landelijk Vlaanderen (LV) u mee te delen op welke manier zij de persoonsgegevens, die u aan hen meedeelt en waarvoor zij verantwoordelijk zijn, verwerken (inzamelen, registreren, gebruiken en bewaren).

De vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt ook in de toekomst gegarandeerd. De hieronder beschreven details zouden evenwel kunnen wijzigen omwille van de gebruikte technologie of omwille van bijkomende regelgeving. Deze verklaring zal dan geüpdatet en gepubliceerd worden op de websites van het APB, LV en de Bosgroepen. In dat geval zal ook een specifieke mededeling verschijnen in onze respectievelijke tjidschriften. Op schriftelijke verzoek zal u bovendien een kopie worden toegestuurd van de wijze waarop met de bescherming van uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

De respectievelijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de Directeur van het APB, de Algemeen directeur van LV en de voorzitter van de koepel van de Vlaamse Bosgroepen).

 

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

  • de gegevens die nodig zijn om u te identificeren en contact met u op te nemen: naam, voornaam, geboortejaar, aanspreektitel; post- en e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, adres sociale media, …
  • de nodige gegevens voor de berekening van het bedrag van uw jaarlijkse bijdrage, uw eventuele verzekeringen of certificatie: totale bosoppervlakte, totale landbouwoppervlakte, ligging en oppervlakte van uw percelen, boomtypes, …
  • de nodige inlichtingen om u op de hoogte te houden over de veranderingen van het lokale, gewestelijke of internationale beleid betreffende uw eigendommen, zoals vermeld in onze database
  • uw interesses en voorkeuren inzake bosbouw (optioneel) om u op een gepersonaliseerde manier uit te nodigen voor onze opleidingen, conferenties en bijzondere activiteiten,…
  • uw inschrijvingen voor vergaderingen, conferenties, opleidingen en bestellingen van aankopen in de boekhandel of groepsaankopen, …
  • uw interesses inzake door LV beheerde dossiers (optioneel) in het kader van de verdediging van private landelijke eigendom
  • de precieze inlichtingen die u ons meedeelt in het kader van verstrekt advies, persoonlijke coaching of een specifieke dienst, zoals bijvoorbeeld de juridische adviesdienst van LV.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Het APB, LV en de Bosgroepen hebben uw gegevens nodig om alle ledendiensten te kunnen aanbieden: aansluiting, bijdrage, verzekeringen, certificatie, verzending van ‘Silva Belgica’ en ‘Silva mail’, van De Landeigenaar,  de bosgazet, de juridische diensten, het gebruik van onze websites en online diensten
Deze diensten zijn mogelijk dankzij het gebruik van de door u overgemaakte persoonsgegevens.

 

Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde beheersomgeving, die niet toegankelijk is voor het publiek, maar alleen voor:
– de gemachtigde werknemers van de vereniging(en) waarvan u lid bent (APB, LV en de Bosgroepen)
– de werknemers van eventuele onderaannemers die belast zijn met de integriteit en de maintenance van onze databases en onze applicaties.

Alle details van de in de database gedane verrichtingen (met inbegrip van datum, uur, operator, aanmaken, raadplegen, wijzigen, schrappen) worden opgeslagen in een bestand dat alleen toegankelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke in geval van geschil of vermoeden van lek of inbreuk.

De verantwoordelijke personen en hun onderaanemers nemen alle passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door en waarom?
Het APB, LV en de Bosgroepen geven uw persoonsgegevens aan geen enkele derde dooren publiceren geen van uw persoonlijke gegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang ze nodig zijn om te beantwoorden aan de doelstellingen waarvoor ze ingezameld zijn.
De gegevens in verband met occasionele acties worden verwijderd na afloop van de actie in kwestie of na de voorziene wettelijke bewaringstermijn van de gegevens.  Indien ze op langere termijn statistisch belangrijk zijn worden ze anoniem gemaakt.

Data-analyse – Hoe en waarom gebruiken wij dit?
Om onze diensten aan onze leden en aan de bezoekers van onze website voortdurend te kunnen aanpassen en verbeteren, analyseren wij het internetpubliek door middel van de tool “Google Analytics”.
De «cookie» (bestandje dat op de machine van de bezoeker van een website wordt geïnstalleerd) die is gekoppeld aan de website van het APB, LV of de bosgroepen, registreert geen browsergegevens die profilering mogelijk maken.

Hoe krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens en kunt u ze wijzigen?
U kunt ons via alle traditionele communicatiemiddelen een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of om fouten en onnauwkeurigheden recht te zetten.

Hoe kunt u met ons contact opnemen?
Via de rubriek «Contact» in de bovenste regel van de website van het APB, de website van LV en de website van de bosgroepen kan iedere bezoeker een bericht sturen aan de verantwoordelijke van de gegevensverwerking.
Leden kunnen ons ook schrijven op een van de volgende adressen: