Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Habitattypische soorten

Lijst van faunasoorten die kenmerkend zijn en typisch voor een specifiek Natura 2000 habitattype, als Vlaamse kwaliteitsindicatoren van de staat van instandhouding.

Deze soorten moeten niet op zichzelf beschermd worden (in tegenstelling tot de soorten van bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn en bijlage I van de vogelrichtlijn). Het geheel van een habitattype in een gunstige toestand binnen de biogeografische regio (in Vlaanderen, de Atlantische en deels Continentale) moet volstaan voor het voortbestaan op lange termijn.
Deze lijst van soorten zal gebruikt worden voor de Vlaamse rapportage van de monitoring van de Natura 2000 habitattypes.

Legende:

  • E: Exclusieve soort: soort plant zich bijna uitsluitend in dit habitattype voort.
  • K: Karakteristieke soort: soort plant zich bij voorkeur (minimaal 50%) in dit habitattype voort.
  • Ca: Vrijwel constant aanwezig soort: goede indicator voor abiotische structuur (niet levende natuur zoals klimaat, water-, lucht- of bodemkwaliteit).
  • Cab: Vrijwel constant aanwezig soort: indicatieve soort voor een goede biotische structuur (levende natuur zoals aanwezigheid nodige planten en prooien).

Habitattypische soorten

Habitattypische soortCodeLatijnse naamTypeOpmerking
1130Aphelochaeta marioniborstelwormenK
Monopylephorus irroratusborstelwormenK
Paranais litoralisborstelwormenK
Streblospio benedectiborstelwormenK
Tubifex blanchardiborstelwormenK
Tubificoides heterochaetusBorstelwormenK
Tubificoides benediiborstelwormenK
Apocorophium lacustrekreeftachtigenE
Nephtys cirrosa borstelwormen K
Bathyporeia sarsi kreeftachtigen E
3260Baetis rhodanihaftenCab
Baetis vernushaftenCab
Seratella (Ephemeralla) ignitahaftenK
Heptagenia flavahaftenK
Athripsodes albifronskokerjuffersK
Lype phaeopakokerjuffersCab
Nemoura avicularissteenvliegenK
aardbeivlinder 6230Pyrgus malvae dagvlindersK
adder Vipera berus reptielenE
agaatpissebed Eurydice pulchra kreeftachtigen E
appelvink Coccothraustes coccothraustesvogelsCab
BeekprikLampetra planerivissenCa
beekromboutGomphus vulgatissimuslibellen K
bergeend 1330Tadorna tadorna vogelsCab
bermpjeBarbatula barbatulavissenCa
blauwborst Luscinia svecica vogelsCab
blauwvleugelsprinkhaan2120Oedipoda caerulescenssprinkhanenCa
blauwvleugelsprinkhaanOedipoda caerulescensSprinkhanenCa
blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens sprinkhanenCa
blauwvleugelsprinkhaanOedipoda caerulescenssprinkhanenCa
bont dikkopje Carterocepahlus palaemon dagvlindersCab
bonte vliegenvanger Fycedula hypoleuca vogelsCab
boomkleverSitta europaeavogelsCab
boomkleverSitta europaea vogelsCab
boomkleverSitta europaea vogelsCab
boomkleverSitta europaeavogelsCab
boomkleverSitta europaea vogelsCab
boomkleverSitta europaeavogelsCab
boomleeuwerik Lullula arborea vogelsCab
boomleeuwerikLullula arboreavogelsK
boomleeuwerik Lullula arboreavogelsCab
boompieper Anthus trivialis vogelsCab
boompieperAnthus trivialisvogelsCab
boompieper Anthus trivialisvogelsCab
bosrietzanger Acrocephalus palustris vogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
bosuilStrix alucovogelsCab
botPlatichthys flesusvissenCa
bot Platichthys flesus vissen K
braamsluiper 2160Sylvia curuca vogelsCab
brakwatergrondelPomatoschistus micropsvissenCa
bruin blauwtje2130Aricia agestisdagvlindersCab
bruin dikkopje6210Erynnis tagesdagvlindersK
bruine korenbout 3150Libellula fulva libellen Cab
dikkopjePomatoschistus minutusvissenCa
dodaarsTachybaptus ruficollisvogelsCab
duinsabelsprinkhaanPlatycleis albopunctatasprinkhanenCa
duinsabelsprinkhaanPlatycleis albopunctatasprinkhanenK
dwergblauwtjeCupido minimusdagvlindersE
dwergmuisMicromys minutuszoogdierenCab
dwergstern2110Sternula albifronsvogelsK
eikelmuisEliomys quercinuszoogdierenK
eikelmuisEliomys quercinuszoogdierenK
eikenpage9190Neozephyrus quercus dagvlindersCab
fintAlosa fallaxvissenK
fluiterPhylloscopus sibilatrixvogelsCab
fluiterPhylloscopus sibilatrix vogelsCab
fluiterPhylloscopus sibilatrix vogelsCab
gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum libellen Cab
garnaalCrangon crangonkreeftachtigenK
gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus vogelsCab
gemshoornworm 1140Scolelepis squamata borstelwormen E
gentiaanblauwtje 4010Phengaris alcon dagvlindersK
gevlekte glanslibel Somatochlora flavomaculatalibellen K
Gevlekte witsnuitlibelLeucorrhinia pectoralislibellen Cab
gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis libellen K
gewone bronlibelCordulegaster boltoniilibellen Ca
Gladde slang Coronella austriaca reptielenK
gladde slang Coronella austriaca reptielenK
gladde slangCoronella austriacareptielenK
glanskopParus palustrisvogelsCab
glanskopParus palustrisvogelsCab
glanskopParus palustrisvogelsCab
glanskopParus palustrisvogelsCab
glassnijderBrachytron pratense libellen Cab
goudvink 2180Pyrrhula pyrrhula vogelsCab
goudvinkPyrrhula pyrrhulavogelsCab
goudvink Pyrrhula pyrrhula vogelsCab
goudvinkPyrrhula pyrrhulavogelsCab
goudvink Pyrrhula pyrrhula vogelsCab
goudvinkPyrrhula pyrrhulavogelsCab
grasmus Sylvia communis vogelsCab
graspieperAnthus pratensisvogelsCab
groene zeedonderpadTaurulus bubalisvissenCab
groengele wadworm Eteone longa borstelwormen K
groentje 2310Callophrys rubi dagvlindersCab
groentje Callophrys rubi dagvlindersCab
groentje4030/5130Callophrys rubidagvlindersCab
grote bonte specht91F0Dendrocopos majorvogelsCab
grote sternThalasseus sandvicensisvogelsK
grote weerschijnvlinder91 E 0Apatura irisdagvlindersK
grote zeenaaldSyngnathus acusvissenK
haringClupea harengusvissenCab
harnasmannetjeAgonus cataphractusvissenE
havikAccipiter gentilisvogelsCab
havikAccipiter gentilis vogelsCab
havikAccipiter gentilis vogelsCab
havikAccipiter gentilis vogelsCab
havikAccipiter gentilisvogelsCab
HazelmuisMuscardinus avellanariuszoogdierenCab
hazelmuisMuscardinus avellanariuszoogdierenK
hazelmuisMuscardinus avellanariuszoogdierenK
hazelwormAnguis fragilisreptielenCab
hazelworm Anguis fragilis reptielenCab
hazelworm Anguis fragilis reptielenCab
hazelworm9150Anguis fragilisreptielenCab
hazelwormAnguis fragilisreptielenCab
heideblauwtje Plebejus argus dagvlindersCab
heideblauwtjePlebejus argusdagvlindersCab
heidesabelsprinkhaan Metrioptera brachyptera sprinkhanenK
Heikikker3110Rana arvalis Rana amfibieën K
heikikker3130Rana arvalis Rana amfibieën K
heikikker3160Rana arvalis Rana amfibieën K
heivlinderHipparchia semeledagvlindersCab
heivlinder Hipparchia semele dagvlindersK
heivlinder 2330Hipparchia semele dagvlindersCab
heivlinderHipparchia semeledagvlindersK
hoogveenglanslibel7110Somatochlora arcticalibellen E
hoogveenglanslibel7140Somatochlora arcticalibellen E
hoogveenglanslibel7150Somatochlora arcticalibellen E
houtsnipScolopax rusticolavogelsCab
keizersmantel9110Argynnis paphiadagvlindersK
keizersmantel9120Argynnis paphia dagvlindersK
keizersmantelArgynnis paphia dagvlindersK
keizersmantel9160Argynnis paphia dagvlindersK
kempense heidelibelSympetrum depressiusculumlibellen K
klaverblauwtje6510Cyaniris semiargusdagvlindersK
kleine bonte specht Dendrocopos minor vogelsCab
kleine ijsvogelvlinderLimenitis camilladagvlindersK
kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla dagvlindersK
kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla dagvlindersK
kleine ijsvogelvlinderLimenitis camilla dagvlindersK
kleine ijsvogelvlinderLimenitis camilladagvlindersK
Kleine modderkruiperCobitis taeniavissenCa
kleine parelmoervlinderIssoria lathoniadagvlindersK
kleine zeenaaldSyngnathus rostellatusvissenK
Kluut Recurvirostra avosetta vogelsCab
kniksprietkreeft Bathyporeia pilosa kreeftachtigen K
knopsprietjeMyrmeleotettix maculatussprinkhanenCa
knopsprietje Myrmeleotettix maculatus sprinkhanenCa
knopsprietjeMyrmeleotettix maculatus sprinkhanenCa
kommavlinder Hesperia comma dagvlindersK
kommavlinderHesperia comma dagvlindersK
kommavlinderHesperia commadagvlindersK
kopvoornSqualius cephalusvissenCa
kuifleeuwerikGalerida cristatavogelsK
kwartelCoturnix coturnixvogelsCab
KwartelkoningCrex crexvogelsK
langsprietCorophiumvolutatorkreeftachtigenK
langspriet Corophium volutator kreeftachtigen K
levendbarende hagedis Lacerta vivipara reptielenCab
levendbarende hagedisLacerta viviparareptielenCab
levendbarende hagedis Lacerta vivipara reptielenCap
maanwaterjufferlunulatumlibellen K
maanwaterjufferCoenagrion lunulatumlibellen K
maanwaterjufferCoenagrion lunulatumlibellen K
matkop Parus montanus vogelsCab
matkopParus montanusvogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus mediusvogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus medius vogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus medius vogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus mediusvogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus mediusvogelsCab
middelste bonte spechtDendrocopus mediusvogelsCab
moerassprinkhaan 6410Stetophyma grossum sprinkhanenCab
moerassprinkhaan 6430Stetophyma grossum sprinkhanenCab
moerassprinkhaanStetophyma grossumsprinkhanenCab
moerassprinkhaan Stetophyma grossum sprinkhanenCap
nachtegaal Luscinia megarhynchos vogelsCab
nachtegaalLuscinia megarhynchosvogelsCab
nachtzwaluwCaprimulgus europaeusvogelsCab
nachtzwaluw Caprimulgus europaeus vogelsCab
negertje Omocestus rufipes sprinkhanenCa
negertjeOmocestus rufipessprinkhanenK
nonnetjeMacoma balthicaweekdierenK
noordse witsnuitlibelLeucorrhinia rubicundalibellen Cab
Noordse witsnuitlibelLeucorrhinia rubicundalibellen Cab
paapjeSaxicola rubetravogelsK
platte slijkgaper Scrobicularia plana weekdieren K
Poelkikkerlessonae Coenagrion amfibieën K
poelkikkerlessonae Coenagrion amfibieën K
poelkikkerlessonae Coenagrion amfibieën K
puitaalZoarces viviparusvissenE
riviergrondelGobio gobiovissenCa
roodborsttapuit Saxicola torquata vogelsCab
roodborsttapuitSaxicola torquatavogelsCab
Rugstreeppad 2190Bufo calamita amfibieën Cab
rugstreepsteurgarnaalPalaemon longirostriskreeftachtigenK
schelpkokerwormLanice conchilegaborstelwormenK
schol Pleronectes platessa vissen K
serpelingLeusiscus leusiscusvissenCa
snoekEsox luciusvissenCab
snortikker Chorthippus mollis sprinkhanenCa
snortikkerChorthippus mollissprinkhanenCa
snortikkerChorthippus mollissprinkhanenK
snortikkerChorthippus mollissprinkhanenCab
speerwaterjufferCoenagrion hastulatumlibellen Cab
speerwaterjufferCoenagrion hastulatumlibellen Cab
speerwaterjufferCoenagrion hastulatumlibellen K
spieringOsmerus eperlanusvissenK
sprinkhaanzanger Locustella naevia vogelsCab
StrandplevierCharadrius alexandrinusvogelsK
tapuitOenanthe oenanthevogelsK
tapuit Oenanthe oenanthe vogelsK
tong Solea solea vissen Cab
tureluur Tringa totanus vogelsCab
variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum libellen K
veldkrekel Gryllus campestris sprinkhanenK
veldkrekelGryllus campestrissprinkhanenK
veldkrekel6120Gryllus campestrissprinkhanenCab
veldkrekelGryllus campestrissprinkhanenK
venglazenmakerAeshna juncealibellen Cab
venwitsnuitlibelLeucorrhinia dubialibellen Cab
venwitsnuitlibelLeucorrhinia dubialibellen K
venwitsnuitlibelLeucorrhinia dubialibellen Cab
venwitsnuitlibelLeucorrhinia dubialibellen Cab
vroege glazenmaker Aeshna isoceleslibellen K
vuursalamander 7220Salamandra salamandra amfibieën Cab
vuursalamander9130Salamandra salamandraamfibieën K
vuursalamanderSalamandra salamandraamfibieën K
wadslakjeHydrobia ulvaeweekdierenK
watersnipGallinago gallinagovogelsCab
watersnipGallinago gallinagovogelsK
waterspitsmuisNeomys fodienszoogdierenCab
waterspitsmuisNeomys fodienszoogdierenCab
weidebeekjufferCalopteryx splendenslibellen Cab
wekkertje Omocestus viridulus sprinkhanenCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wespendiefPernis apivorus vogelsCab
wespendiefPernis apivorusvogelsCab
wielewaalOriolus oriolusvogelsCab
wielewaalOriolus oriolusvogelsCab
zaagje Donax vittatus weekdieren K
zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger sprinkhanenK
zadelsprinkhaanEphippiger ephippigersprinkhanenK
zandvlokreeft Haustorius arenarius kreeftachtigen K
zeebaarsDicentrarchus labraxvissenCab
zeedonderpadMyoxocephalus scorpiusvissenCa
zeeduizendpootNereis diversicolorborstelwormenK
zeeduizendpoot Nereis diversicolor borstelwormen E
zeeforelSalmo trutta truttavissenCab
zeeltTinca tincavissenCab
zompsprinkhaanChorthippus montanus sprinkhanenCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsCab