Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Subsidies natuur en bos

Subsidie oproep voor privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen.

Vroeger werden ze ‘investeringssubsidies natuur’ (ISN) genoemd, maar tegenwoordig luiden ze ‘Projectsubsidie Natuur’. Via deze subsidies voor concrete projectrealisaties wil Natuur en Bos van de Vlaamse overheid de kans bieden aan particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan Europese natuurdoelen (IHD) en aan de ontwikkeling van een hogere natuurkwaliteit.

De reguliere projectsubsidie bedraagt 50% voor een natuurbeheerplan type 2, 80% voor een natuurbeheerplan type 3 en 90% voor een natuurbeheerplan type 4. Afhankelijk van het type natuurbeheerplan wordt de subsidie verhoogd tot respectievelijk 75%, 90% of 95% voor de herstelmaatregelen en het terrein die als PAS-relevant aangeduid kunnen worden.

Meer informatie over de huidige oproep voor de subsidie ‘Projectoproep natuur’ en de voorwaarden ervan, vind je op de website van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Hulp bij de aanvraag en uitvoering kunt u bekomen bij uw lokale Bosgroep.

Projectoproep ‘Natuur in je Buurt 2020’

Voor wie? 

Overheden, verenigingen (met of zonder rechtspersoonlijkheid) en organisaties (privaatrechtelijke rechtspersonen, organisaties die ondernemingen verenigen of samenwerkingsverbanden daarvan) kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen nodigen we graag uit om een project in te dienen. 

Voorwaarden 

  • Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar de uitvoering moet wel binnen een termijn van één jaar, na de beslissing over de subsidie, van start kunnen gaan. Het project moet gerealiseerd worden binnen een termijn van drie jaar. 
  • Het project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit.  
  • Het project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft dienen de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te worden gevolgd.
  • De evaluatiecriteria zijn afgestemd op het aangevraagde subsidiebedrag. 

De gedetailleerde voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in het subsidiereglement. 
Download het reglement > 

Bedrag 

Project type A: Het project heeft een projectkost van meer dan 20.000 euro. Natuur in je Buurt subsidieert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 150.000 euro. 

Project type B: Het project heeft een projectkost van minimum 4.000 euro en maximaal 20.000 euro of het gevraagde subsidiebedrag is gelijk aan of lager dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt subsidieert 75% van de goedgekeurde projectbegroting.

Procedure

Je kan je project indienen tot 15 september 2020.
Klik hier voor meer informatie over de te volgen procedure.

Daarnaast zijn er nog verschillende subsidies mogelijk. Raadpleeg de website van Natuur en bos voor een overzicht.