Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Zoetwaterhabitat

Code

 

3110

 

3130

 

 

3140

 

3150

 

3160

 

3260

 

 

3270

 

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

Habitattype

 ZOETWATERHABITATS

Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflorae)

Actuele opp (ha): 1 G-IHD (ha): 2 – 16

Oligotorofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het 

Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea

Actuele opp (ha): 540 – 690 G-IHD (ha): 588 – 747

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bethische Chara spp. vegetaties

Actuele opp (ha): 270  G-IHD (ha): 275 – 295 

Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition

Actuele opp (ha): 320 G-IHD (ha): 325 – 375 (+20 – 30 (3))

Dystrofe natuurlijke poelen en meren

Actuele opp (ha): 40 – 42 G-IHD (ha): 60 – 87

Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het

Ranunculion fluitantis en het Calliticho-Batrachion

Actuele opp (ha): 60 G-IHD (ha): 60

 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p.

Actuele opp (ha): 30 G-IHD (ha): 35