Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Het APB-NB

Het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) is in 2014 opgericht door de Koepel der Vlaamse Bosgroepen en Landelijk Vlaanderen. Het APB-NB heeft als doel om voor de private beheerders de rol op te nemen van efficiënt en georganiseerd doorgeefluik bij het vormgeven van in hoofdzaak de Europese natuurdoelen. Het APB-NB zorgt voor de informatievoorziening in twee richtingen tussen de overheid en private terreinbeheerders. Het APB-NB voorziet daarin een dienstverlening op maat voor de private terreinbeheerder. Het APB-NB staat verder in voor beleidsontwikkeling, advies, communicatie, onderzoek, begeleiding en voorlichting.

De betrokken doelgroep bestaat uit grote en kleine private bos- en natuurbeheerders, inclusief de talrijke boseigenaren die zijn aangesloten bij de bosgroepen. Deze eigenaars genieten van terreinondersteuning vanwege de bosgroepen maar het APB-NB zal instaan voor hun betrokkenheid, via de bosgroepen, wat betreft de Vlaamse instandhoudingsdoelstellingen en algemene bezorgdheden van het privaat beheer.

Het APB-NB en de bosgroep verschillen van elkaar doordat het APB-NB zich inzet voor beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en informatievoorziening op het gebied van privaat natuurbeheer, de bosgroepen zetten zich echter in voor gebiedsgerichte terreinondersteuning. Dan is daar ook de Koepel der Vlaamse bosgroepen. Deze richt zich op het stimuleren van de samenwerking  tussen de bosgroepen door een ondersteunend en overkoepelend overlegplatform te bieden. Drie afzonderlijke organisaties met hun eigen doelen maar met een gemeenschappelijk basisprincipe, baas in eigen bos.

Een terrein, natuur of bos, heeft voor een eigenaar meer dan één functie. Het is een opeenstapeling van verschillende factoren dat het bezitten van land aantrekkelijk maakt. Dit is samen te vatten in de volgende eigenschappen:

  • Het genot van een eigen bezit en de ruimte en vrijheid die dat met zich mee brengt, met aandacht voor een aantrekkingskracht voor derden,
  • de mogelijkheid om naar kunnen en willen natuurdoelen te verwezenlijken en
  • de economische waarde van het eigendom uit te baten.

Het laatste punt is een essentieel onderdeel dat de overige eigenschappen mogelijk maakt.

De economische benutting geeft de terreinen bestaansrecht en is hierdoor een sleutelfunctie geworden. De economische functie is breed op te nemen. In het bos kan hout en biomassa worden geoogst, maar er zijn meerdere mogelijkheden zoals exploiteren van recreatiefaciliteiten, natuurvlees en bermgras. Ook de investering in grond is tot op heden, door stijgende grondprijzen, een waardevermeerdering gebleken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Met de implementatie van natuurdoelen bestaat de kans dat de economische functie op de achtergrond raakt. Dit is niet erg wanneer de ecologische functie voorop staat. Denk hierbij aan eigendommen van terreinbeherende natuurverenigingen. Bij private terreineigenaren ligt dit anders. Hier moet natuurbeheer worden geïmplementeerd in het reguliere beheer, zonder dat dit de doelen van de eigenaar in de weg staat.

Het coördineren van de implementatie van de Vlaamse natuurdoelen, via de bosgroepwerking, bij het private beheer is de kerntaak van het APB-NB. Het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen maakt hier een groot deel van uit. Om deze nieuwe materie te communiceren zullen er infosessies georganiseerd worden. Ook zullen ambassadeurs van het APB-NB zetelen in verschillende overlegfora en vergaderingen, zoals de managementplanoverlegplatforms voor Natura 2000, om de belangen van private grondeigenaars en terreinbeheerders te vertegenwoordigen.

Een belangrijk instrument om informatie te verspreiden is de website. Hier wordt gewerkt aan het  infoloket. Daarnaast wordt er ingezet op regelmatige nieuwsbrieven en infofiches met betrekking tot wetgeving, beheer, strategie, en (landelijke) ontwikkelingen. Het APB-NB heeft de wens om zich praktisch in te zetten, in samenwerking met de bosgroepen die voor boseigenaars van groot belang blijft. Door te werken aan een snelle informatievoorziening kan de private eigenaar zo goed mogelijk begeleid worden bij het uitvoeren van natuurwerken.