Bosuitbreidingsdecreet

Op 18 februari 2022 gaf de Vlaamse Regering een tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het Bosuitbreidingsdecreet. Binnen dit ontwerp van decreet worden er in onderstaande wetboeken en decreten wijzigingen voorgesteld.

 • Het Wetboek van Strafvordering
  Door de opheffing van een artikel zouden de misdrijven omschreven in het bosdecreet onder de bevoegdheid van de correctionele rechter vallen (dit op basis van de normale bevoegdheidstoewijzing).

 • Het Veldwetboek van 7 oktober 1886
  Bosaanleg met hoogstammige bomen op minder dan 6 m van de scheidingslijn tussen gebieden die voor landbouw zijn bestemd blijft verboden. Bosrandontwikkeling (wordt als bos beschouwd binnen het bosdecreet) wordt daarentegen, tot op een afstand van 0,5 m van de scheidingslijn, wel mogelijk.

 • Het Bosdecreet van 13 juni 1990
  Binnen het voorontwerp worden artikels 45 & 49 van het bosdecreet opgeheven. In deze kwam onder anderen ter sprake dat ANB instaat voor het beheer van alle openbare bossen. Volgens de Memorie van Toelichting bij de decreet tekst heeft dit gezorgd voor een versnippering van het beheer. Door het opheffen van het artikel moet een eenheid van beheer nagestreefd worden die efficiënter is.

  Het voorontwerp stelt dat voor een beplanting met houtachtige gewassen in agrarisch gebieden naast een advies van het departement Landbouw en Visserij, ook een advies door ANB zal moeten worden verleend (toevoeging aan artikels 49bis & 87).

  Het ontwerp van decreet stelt ook een aanpassing van het boscompensatiemechanisme voor. Zo zal de ontbossing van openbare bossen steeds in natura gecompenseerd moeten worden, en vervalt de verplichting om ontbossingen van meer dan 3 ha in natura te compenseren. In het geval van het ontbossen van privébossen met een minimale oppervlakte van 10 ha, dient de compensatie in natura te worden gerealiseerd. Dit in één ruimtelijk aaneengesloten geheel van minimaal 10 ha of aansluitend bij een bestaand bos van minimaal 5 ha of een combinatie van beide. Bovendien moet er voor bossen van minimaal 10 ha na aanplant een natuurbeheerplan van minimaal type 3 opgesteld worden. De compensatie bedraagt minimaal dezelfde oppervlakte. Als compensatie voor bijdrage doelen SBZ, x3.

  Met het oog op het tegengaan van de huidige vertraging in realiseren boscompensatie, krijgt de vergunningverlenende overheid de bevoegdheid om de boscompensatie zelf uit te voeren: bij een positief advies van het agentschap ten aanzien van de voorgenomen ontbossing, kan de vergunningverlenende overheid vrijwillig kiezen om zelf de bosbehoudsbijdrage te innen en om zelf in te staan voor de compensatie. De compensatie dient binnen de 3 jaar (of binnen de 5 jaar indien gemotiveerd) uitgevoerd te zijn. De vergunningverlenende overheid stelt zelf de bosbehoudsbijdrage vast (minstens het minimale bedrag vastgesteld door de Vlaamse Regering, 5,6 €/m2). Alternatief kan er ook gekozen worden om de bosbehoudsbijdrage door het agentschap te laten innen. Bij een negatief advies van het agentschap staat de vergunningverlenende overheid verplicht zelf in voor de compensatie.

 • Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu stelt dat iedere beheerder gelijk moet zijn. In dat kader volgende wijziging: het ontwerp van decreet stelt de toevoeging van het onderdeel ‘Afdeling 5. Technisch beheer van openbare terreinen’ voor. Hier wordt onder anderen in vermeld dat besturen die eigenaar zijn van een openbaar terrein dat beheerd wordt of zal worden in het kader van natuurbehoud, het volledige takenpakket van het technische beheer kunnen laten uitvoeren door ANB op voorwaarde dat er wordt aangegeven dat er de intentie is om een natuurbeheerplan op te stellen. Indien het hier voor vermelde natuurbeheerplan wordt goedgekeurd, wordt dit technisch beheer stopgezet. Bij een goedgekeurd natuurbeheerplan kunnen de besturen kiezen of ze:
  – het volledige beheer overdragen aan ANB (in dit geval worden geen subsidies meer verleent), of ze;
  – zelf zullen instaan voor het beheer, of ze;
  – het technisch beheer zullen laten uitvoeren door een derden (het volledige takenpakket: het is niet mogelijk om bepaalde taken binnen het takenpakket door ANB te laten uitvoeren).

  Ook wordt er een artikel toegevoegd dat stelt dat op terreinen met een goedgekeurd natuurbeheerplan en 25 m rondom deze, het verboden is om te roken en om vuur te maken. Uitzonderingen hierop zijn de wettelijk verplichte verbranding en indien ter uitvoering van goedgekeurde beheerplannen of toegankelijkheidsregelingen (waar nu het maken van vuur & roken in geregeld zal kunnen worden). Wanneer de Vlaamse regering een meer algemene regel zou treffen heeft die voorrang op de bepalingen in de toegankelijkheidsregeling.

 • Het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
  De aanpassingen die worden voorgesteld aan het boscompensatiemechanisme worden hier – in het kader van het Fonds voor de compenserende bebossingen – ook doorgevoerd.

Door deze tweede principiële goedkeuring evolueert het bosuitbreidingsdecreet naar de volgende fase binnen de goedkeuringsprocedure, namelijk het vragen van advies aan de Raad van State. Hierna kan de Vlaamse regering het ontwerp van decreet definitief goedkeuren, en wordt de parlementaire procedure gestart. Indien het ontwerp ook door het parlement wordt goedgekeurd wordt, komt het decreet terug bij de Vlaamse Regering op de agenda voor een formele bekrachtiging en afkondiging waarna het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd kan worden.

Lees hieronder het desbetreffende ontwerp van het bosuitbreidingsdecreet.