Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Kwesties

Uit het proces van de BOLOV’s – waarin ambassadeurs van de locale actoren kunnen zetelen en adviezen schrijven – bleek dat er steeds een aantal zaken terugkwamen die niet opgelost bleken. Er werd daarom beslist op naast het proces van de goedkeuring van de IHD’s 5 kwestievergaderingen op te starten die een antwoord moeten geven op de veelgestelde vragen. Deze 5 kwesties zijn de volgende:

  1. Impact-analyse: waarbij de impact van sectoren op de doelen wordt geanalyseerd en ook visa versa, welke inspanningen door de sectoren zullen moeten worden geleverd (rekening houdende met de reeds geleverde inspanningen van het huidige soms recente beleid).
  2. Passende beoordeling: deze kwestie sluit aan bij de vorige en kijkt hoe passende beoordelingen gericht kunnen worden naar de doelen van zodra de doelen duidelijk zijn.
  3. Kalibratie: in deze werkgroep wordt er nagegaan of de som van alle S-IHD (per SBZ) gelijk is aan de G-IHD (die reeds vastgelegd zijn in een Besluit voor gans Vlaanderen).
  4. Ruimtelijke planning: waarbij men bekijkt hoe de doelen meegenomen worden in de ruimtelijke ordening, in nauwe samenwerking met AGNAS en de RUP’s.
  5. Implementatie: moet een antwoord geven op de meest voorkomende vraag: “Hoe en met welke instrumenten en financiële middelen zullen de doelen gerealiseerd worden?”

Geen van de S-IHD-rapporten zal worden goedgekeurd zolang op deze kwestie-vragen niet beantwoord zijn. In alle kwesties zitten leden van de verschillende sectoren. De sectoren zijn (bos)eigenaars, jagers, landbouwers, natuurbeheerders, ondernemers en de overheid zelf.

Hieronder vindt u meer uitleg over deze kwesties, achtergrond en een stand van zaken in een document dat door het Agentschap voor Natuur en Bos werd opgesteld naar aanleiding van de Overleggroep (oktober 2011) waarbij de Europese Commissie werd uitgenodigd om de Europese visie op Natura 2000 en onze aanpak te verduidelijken.

Achtergrond en stand van zaken aanwijzingsbesluiten Vlaanderen – rapportage aan EC (augustus 2011, ANB)