Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Soorten

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten. De soorten in onderstaande tabel staan vermeld in de bijlages van de Vogel- en Habitatrichtlijn en komen voor in Vlaanderen.

Om de instandhoudingsdoelen te bepalen gebruiken de auteurs van de rapporten tabellen die de Lokale Staat Van Instandhouding weergeven (LSVI-tabellen). Er zijn 3 LSVI tabellen: voor habitats, voor habitatrichtlijnsoorten en voor vogelrichtlijnsoorten. De LSVI tabellen werden opgemaakt door het INBO.

De soortenfiches voor onderstaande soorten zullen in de loop der tijd worden aangevuld.

HabitatrichtlijnVogelrichtlijn
aardbeivlinder
bergeend
adderblauwborst
agaatpissebedblauwe kiekendief
appelvinkboomleeuwerik
Atlantische zalm
bosruiter
baardvleermuisbrandgans
Bechstein’s vleermuisbruine kiekendief
beekprikDougalls stern
beekromboutduinpieper
bergeenddwerggans
bermpjedwergstern
bittervoorngoudplevier
blauwborstgrauwe franjepoot
blauwvleugelsprinkhaangrauwe gans
bont dikkopjegrauwe kiekendief
bonte vliegenvangergrauwe klauwier
boomkikkergriel
boomklevergrote stern
boomleeuwerikgrote zilverreiger
boompieperijsduiker
bosrietzangerijsvogel
bosuilkemphaan
bosvleermuiskleine mantelmeeuw
botkleine rietgans
braamsluiperkleine vliegenvanger
brakwatergrondelkleine waterhoen
Brandt’s vleermuiskleine zilverreiger
bruin blauwtjekleine zwaan
bruin dikkopjekleinste waterhoen
bruine korenboutkluut
dikkopjekokmeeuw
dodaarskolgans
duinsabelsprinkhaankorhoen
dwergblauwtjekraanvogel
dwergmuiskrakeend
dwergsternkuifduiker
eikelmuiskuifeend
eikenpagekwak
Europese beverkwartelkoning
fintlepelaar
fluitermiddelste bonte specht
franjestaartmorinelplevier
gaffelwaterjuffernachtzwaluw
garnaalnonnetje
gekraagde roodstaartNoordse stern
gemshoornwormooievaar
gentiaanblauwtjeortolaan
gevlekte glanslibelparelduiker
gevlekte witsnuitlibelpijlstaart
gewone bronlibelpoelsnip
gewone dwergvleermuisporseleinhoen
gewone grootoorvleermuis
purperreiger
gladde slang
regenwulp
glanskoprietgans
glassnijderrode wouw
goudplevierroerdomp
goudvinkroodhalsgans
grasmusroodkeelduiker
graspieperrosse grutto
grijze grootoorvleermuisslechtvalk
groene zeedonderpadslobeend
groengele wadwormsmelleken
groentjesmient
grote bonte spechtsperwergrasmus
grote hoefijzerneussteenloper
grote modderkruipersteltkluut
grote sternstormmeeuw
grote weerschijnvlinderstrandplevier
grote zeenaaldtafeleend
hamstervelduil
haringvisarend
harnasmannetjevisdief
havikwaterrietzanger
hazelmuiswespendief
hazelwormwilde zwaan
heideblauwtjewintertaling
heidesabelsprinkhaanwitoogeend
heikikkerwoudaap
heivlinderwulp
hoogveenglanslibelzeearend
houtsnipzilvermeeuw
ingekorven vleermuiszwarte ooievaar
kamsalamanderzwarte specht
keizersmantelzwarte stern
kempense heidelibelzwarte wouw
klaverblauwtjezwartkopmeeuw
kleine bonte specht
kleine dwergvleermuis
kleine ijsvogelvlinder
kleine modderkruiper
kleine parelmoervlinder
kleine zeenaald
kluut
kniksprietkreeft
knoflookpad
knopsprietje
kommavlinder
kopvoorn
kuifleeuwerik
kwartel
kwartelkoning
laatvlieger
langspriet
levendbarende hagedis
maanwaterjuffer
matkop
meervleermuis
middelste bonte specht
moerassprinkhaan
mopsvleermuis
nachtegaal
nachtzwaluw
nauwe korfslak
negertje
nonnetje
noordse witsnuitbel
otter
paapje
platte schijfhoren
platte slijkgaper
poelkikker
Porseleinhoen
puitaal
rivierdonderpad
riviergrondel
rivierpik
rivierrombout
roodborsttapuit
rosse vleermuis
rugstreeppad
rugstreepsteurgarnaal
ruige dwergvleermuis
schelpkokerworm
schol
serpeling
snoek
snortikker
spaanse vlag
speerwaterjuffer
spiering
sprinkhaanzanger
steenloper
strandplevier
tapuit
tong
tureluur
tweekleurige vleermuis
vale vleermuis
variabele waterjuffer
veldkrekel
venglazenmaker
venwitsnuitlibel
vliegend hert
vroedmeesterpad
vroege glazenmaker
vuursalamander
wadslakje
watersnip
waterspitsmuis
watervleermuis
weidebeekjuffer
wekkertje
wespendief
wielewaal
zaagje
zadelsprinkhaan
zandvlokreeft
zeebaars
zeedonderpad
zeeduizendpoot
zeeforel
zeelt
zeggekorfslak
zompsprinkhaan
zwarte specht

Lijst invasieve exoten (Lijst IAS EU)

Alligatorkruid
Amerikaanse astersoort
Amerikaanse brulkikker
Aziatische sluipwesp
beverrat
blauwbandvis
chinese slaper (vis)
Chinese wolhandkrab
drijvende teunisbloem
geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
gele arondskelk
gevlekte rivierkreeft
grijze eekhoorn
grote waternavel
Heilige ibis (Irak, sub saharisch  afrika
huiskraai
Indische mangoeste
Japans steltgras
Lampenpoetsersgras
lettersierschildpad
marmerkreeft
muntjak
Muskusrat
N.A. rivierkreeftje
neusberen
Nijlgans
Ongelijkbladig vederkruid
pallaseekhoorn of roodborst eekhoorn
parelvederkruid
Perzische berenklauw
Reuzenbalsemien
Reuzenberenklauw
Reuzenrabarber
rode rivierkreeft
rosse stekelstaart
Siberische grondeekhoorn
Smalle waterpest
sosnowski berenklauw
struikaster
wasbeer
Wasbeerhond
waterhyacint
waterpest
waterteunisbloem
Zijdeplant
zuurstofplant
zwarte eekhoorn