Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Foto : © Dirk-Jan van Roest

 

Wulp (Numenius arquata)

Classificatie: vogels, steltloperachtigen

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn, bedreigd

Lengte: 50-60 cm

Gewicht: 770-1.000 g

Herkenning: 9-15 cm lange, kromme naar beneden gebogen snavel, licht van kleur met donkerbruine verticale strepen. Kop heeft egale kleur. In de vlucht is de witte stuit goed zichtbaar.

Verspreidingsgebied: Zuidwest- en Midden-Europa.

Leefgebied: tegenwoordig vooral cultuurgraslanden, van oorsprong eerder vochtige heide- en veengebieden.

Levenswijze: cultuurvogel, broedvogel, doortrekker en wintergast in kleine tot grote aantallen. De vogels die hier broeden overwinteren zuidelijker, in de winter verblijven vogels uit Scandinavië en Rusland in Vlaanderen.

Voeding: regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren en andere ongewervelde bodembewoners. 

Voortplanting: territoriaal en monogaam tijdens broedtijd.

Nest: kuiltje in de grond, spaarzaam bekleed, 3-4 eieren.

Broedtijd: 27-29 dagen van eind maart tot eind mei, jongen zijn vliegvlug na 32-38 dagen.

Beheer: beschermen en herstellen van geschikt habitat zoals schorren en slikken, vochtige graslanden, enz.