Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Poelkikker

Foto: Laurent Lebois

Poelkikker (Pelophylax lessonae)

Classificatie: amfibieën, groene kikkers

Statuut: bijlagesoort habitatrichtlijn, redelijk zeldzaam

Lengte: mannetjes 45-55 mm, vrouwtjes 55-65 mm.

Gewicht: 20-40 g

Uiterlijk: grasgroene rug, soms bruine vlekken met lichtgroene lengtestreep en witte buik. Relatief korte achterpoten. Grote, harde halfmaanvormige graafknobbel. Mannetjes hebben witte kaakblazen. 

Verspreidingsgebied: Frankrijk tot West-Rusland en Denemarken tot Noord-Italië

Leefgebied: kleine, voedselarme, schone, bij voorkeur onbeschaduwde stilstaande wateren in bos- en heidegebieden en de vegetatie- of strooisellaag errond.

Levenswijze: meer op het land te vinden in vergelijking met andere groene kikkers en overwintert over het algemeen in losse bosgrond. Zowel dag- als nachtactief. Kan niet klimmen.

Voeding: insecten, spinnen, slakken en wormen. De larven leven van algen en andere (dode) planten.

Voortplanting: in de lente in grote kwaakkoren. Bevruchting in het water, wijfjes produceren 600 tot 3.000 eitjes per seizoen die zinken naar de bodem.

Ontwikkeling: Larven komen na 1-2 weken uit het ei en de metamorfoseren na 2-4 maanden.

Beheer: zorgen voor goede en stabiele waterkwaliteit en -peil, behouden van dichte zon beschenen watervegetatie op vlakke oeverzones, gefaseerd in tijd en ruimte ruimen van de wateren.