Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Bruine kiekendief

bruine_kiekendief_c_webted

Foto: Webted

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

Classificatie: havikachtige

Statuut: bijlage I vogelrichtlijn, momenteel niet bedreigd

Kleur mannetje: zwarte vleugelpunten, licht blauwgrijze staart en geelwitte kop en borst; bovenvleugel is drie- of vierkleurig

Kleur vrouwtje: donkerbruin met een roomwitte kruin, keel en vleugelboeg

Levenswijze: polygaam, maar vaak blijft een paar een seizoen samen, bij uitzondering meerdere jaren

Broedvogel: zomergast en zeldzame broedvogel in Vlaanderen; broedseizoen loopt van april tot begin augustus met 1 legsel per jaar van 4 à 5 eieren

Broedgebied: op de grond op plekken met hoge vegetatie in foerageergebied van 100-200 ha

Leefgebied: hoogveen, moeras, oevers, plassen, rietland en ruigte

Voeding: kleine knaagdieren en vogels, maar ook amfibieën, vissen en grote ongewervelden

Beheer: verstoringsgevoelig! Stabiele hoge waterpeilen in moerassen, kreken, plassen… Rotatie-maaibeheer van riet- en graslanden. Behouden van een dooradering van een groot landbouwlandschap met lage, lijnvormige vegetatietypes die bestaan uit grasland, brede bermen, ruigtes en lijnvormige rietstroken.