Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Soorten

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten. De soorten in onderstaande tabel staan vermeld in de bijlages van de Vogel- en Habitatrichtlijn en komen voor in Vlaanderen.

De soortenfiches voor onderstaande soorten zullen in de loop der tijd worden aangevuld.

Habitatrichtlijnsoort Vogelrichtlijnsoort
Atlantische zalm blauwe kiekendief
Bechstein’s vleermuis bergeend
beekprik blauwborst
bittervoorn boomleeuwerik
boomkikker bruine kiekendief
bosvleermuis duinpieper
Brandt’s vleermuis dwergstern
Europese bever goudplevier
fint grauwe gans
franjestaart grauwe kiekendief
gadde slang grauwe klauwier
gevlekte witsnuitlibel grote stern
gewone baardvleermuis grote zilverreiger
gewone dwergvleermuis ijsvogel
gewone grootoorvleermuis kemphaan
grijze grootoorvleermuis kleine mantelmeeuw
grote hoefijzerneus kleine rietgans
grote modderkruiper kleine zilverreiger
hamster kleine zwaan
hazelmuis kluut
heikikker kokmeeuw
ingekorven vleermuis kolgans
kamsalamander korhoen
kleine dwergvleermuis krakeend
kleine modderkruiper kuifeend
knoflookpad kwak
laatvlieger kwartelkoning
meervleermuis lepelaar
mopsvleermuis middelste bonte specht
nauwe korfslak nachtzwaluw
otter ooievaar
platte schijfhoren ortolaan
poelkikker pijlstaart
rivierdonderpad porseleinhoen
rivierprik purperreiger
rivierrombout regenwulp
rosse vleermuis rietgans
rugstreeppad roerdomp
ruige dwergvleermuis slechtvalk
spaanse vlag slobeend
tweekleurige vleermuis smient
vale vleermuis steenloper
vliegend hert steltkluut
vroedmeesterpad stormmeeuw
watervleermuis strandplevier
zeggekorfslak tafeleend
visdief
waterrietzanger
wespendief
wintertaling
woudaap
wulp
zilvermeeuw
zwarte specht
zwarte stern
zwartkopmeeuw